Privacy beleid ‘unPlukked Yoga’.

unPlukked Yoga hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. unPlukked Yoga houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als unPlukked Yoga zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Door middel van je inschrijving of aanmelding ga je akkoord met mijn privacyverklaring. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

unPlukked Yoga
Houtzagerijstraat 41
5451 HZ
Mill
willeke@unplukkedyoga.nl
0622828056
Contactpersoon: Willeke Pluk

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

unPlukked Yoga verwerkt je persoonsgegevens wanneer je yogalessen, workshop en/of training volgt, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van de producten en/of diensten. Je persoonsgegevens worden door unPlukked Yoga verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van automatische incasso, overeenkomsten en contracten
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Informatieverstrekking via de mail, sms of via whats’app

– Om een sluitende financiële administratie te kunnen voeren gebruiken we je betaalgegevens zoals ingegeven bij onze betaalprovider Mollie payments en incassobatchmaker Sepatool.nl

– Voor onze dienstverleningen gebruiken wij uw reserveringsgegevens in Momoyoga.

– Het incasseren en factureren
– Voor de belastingdienst
– Voor onze boekhouding
– Passende begeleiding bieden bij bijv. problemen in de gezondheid of m.b.t. allergieën e.d.
– Het versturen van informatieve e-mails vanuit of via Momoyoga

Medewerkers:
Je persoonsgegevens worden door unPlukked Yoga verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
– Salariëring
– Voor onze boekhouding en verzekeringen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voor- en achternaam
– Bankgegevens
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– E-mail adres
– Geslacht
– Gegevens voor welke lessen je staat ingeschreven en ingeschreven hebt gestaan
– Gegevens over gezondheid
– Telefoonnummer
– Gegevens die u ons via e-mail of contactformulieren toestuurt

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:

Momoyoga: verzorgt het registreren van jouw yogales en abonnement/dienst.

– Mollie payments: verzorgt betaling in de online winkel van unPlukked Yoga.

– Paypal: verzorgt betaling in de online winkel van unPlukked Yoga.

– Sepatool.nl: verzorgt het omzetten van een excel bestand (csv file) naar een sepa XML voor de incasso batches

– Mailchimp: verzorgt de commerciële nieuwsbrieven.

– Sideground: verzorgt de hosting van onze website en de gegevens die daarmee worden verwerkt.

– E-boekhouden.nl: verzorgt de boekhouding.

Wij als unPlukked Yoga geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
unPlukked Yoga bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij zijn wettelijk verplicht na het stopzetten van een samenwerking, uw persoonsgegevens 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
Na deze 7 jaar verklaren wij dat wij alle persoonsgegevens definitief zullen vernietigen.

 

Inzage in persoonsgegevens

Slechts actieve docenten van unPlukked Yoga zijn bevoegd tot inzage van uw gegevens in Momoyoga. Alleen Willeke Pluk en Cindy Gerrits zijn bevoegd tot inzage in de overige persoonsgegevens.

Het maken & plaatsen van foto’s

Het kan voorkomen dat er foto’s worden gemaakt –  tijdens een les, workshop, binnen/buiten, tijdens een yogareis, etc – . Wanneer men niet op de foto wilt komen of er niet achter staat dat deze foto online zal komen, kan men dit melden en zal dit worden gerespecteerd. Foto’s kunnen geplaatst worden op Facebook, Instagram, Youtube (filmpjes), promotie materiaal/ drukwerk en op de website unplukkedyoga.nl. Via inschrijving bij Momoyoga ga je automatisch akkoord voor het maken & plaatsen van foto’s.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

– Ons privacy beleid wordt zichtbaar gemaakt op de website en hier wordt bij contracten en machtigingen altijd naar verwezen.
– Wij hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Wij hebben persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en installeren.
– Wij hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. 1 keer per week wordt er een back-up gemaakt en deze wordt beveiligd bewaard.
– Wij vragen altijd toestemming aan ouders/verzorgers van kinderen en medewerkers voor bijv. het maken en plaatsen van foto’s
– Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer we hier schriftelijk toestemming voor hebben.
– Wij bewaren persoonsgegevens op papier achter slot en grendel, waar alleen de medewerkers bij kunnen die hiervoor bevoegd zijn.
– Wij hebben een contract gesloten met derden over uitwisseling van gegevens, alleen zij kunnen persoonsgegevens van ons krijgen.
– Wij als yogastudio verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
– Wij verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. Het vernietigen gebeurt met het versnipper apparaat.
– Voor de financiële administratie zullen wij de persoonsgegevens 7 jaar moeten blijven bewaren na stopzetten contract. Alle overige gegevens die we niet meer nodig hebben, worden definitief vernietigd.
– Onze medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen bij een datalek.
– In een aantal gevallen zijn wij verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kan het zo zijn dat we betrokkenen moeten informeren over de datalek en datalekken worden altijd vastgelegd.
– Medewerkers zijn op de hoogte van ons privacy beleid en zij handelen hiernaar.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!