Bij inschrijving van momoyoga gaat u direct akkoord met de algemene voorwaarden hieronder.

Huishoudelijk Reglement

– Maak gebruik van een gesloten sportbidon.

– Het consumeren van meegebrachte etenswaren is niet toegestaan.

– Mobiel bellen in de studio is niet toegestaan.

– Trainingen kunnen worden gereserveerd via ons reserveringssysteem Momoyoga.

– Bij verhindering dient u zich af te melden via ons reserveringssysteem, dit kan tot 4 uur voor aanvang van de middag- en avondlessen. Bij geen of te late annulering wordt de deelname geregistreerd en kan de les dus ook niet meer ingehaald worden.

– Niet gebruikte credits worden niet meegenomen naar de volgende maand.

Algemene Voorwaarden

Lidmaatschap:

– Individueel lidmaatschap voor een enkele persoon vanaf 15 jaar.

– Indien het in te schrijven lid jonger is dan 18 jaar, dient een der ouders te ondertekenen.

– Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Duur van het contract

– Het contract kan worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

– Opzegging dient als volgt te geschieden:

o per aangetekend schrijven of
o door het persoonlijk overhandigen van een schrijven ter opzegging.
– Tussentijdse beëindiging van een contract voor bepaalde tijd door een lid is niet mogelijk behoudens in geval van aantoonbare overmacht (ter beoordeling van de directie van unPlukked Yoga) en enkel met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

– unPlukked Yoga is gedurende 6 weken per kalenderjaar gesloten. Dit is verrekend in de maandelijkse contributie.

Lidmaatschapsgeld

– Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld. Lidmaatschapsgelden zijn gebaseerd op maandbedragen. UnPlukked Yoga kan jaarlijks per januari de lidmaatschapsgelden indexeren. Elke aanpassing dient minimaal 1 kalendermaand vooraf te worden aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden

– Betaling van het lidmaatschapsgeld dient te geschieden volgens contract middels maandelijkse automatische incasso. Incasso vindt plaats aan het eind van iedere maand voor de eerstvolgende maand.

– Bij niet-tijdige betaling is het lid direct in verzuim, en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar.

– In geval van stornering van de automatische incasso, ontvangt het lid een factuur van de openstaande post, welke dient te zijn voldaan binnen 7 dagen. In geval van niet-tijdige betaling van deze factuur ontvangt het Lid een tweede herinnering van de openstaande post + €15,- administratiekosten.

– In het geval van niet-tijdige betaling heeft unPlukked Yoga het recht om een lid de toegang tot de studio te ontzeggen, totdat de volledige betalingsverplichting is voldaan.

– Indien unPlukked Yoga een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid.

Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap

– Een lid heeft de mogelijkheid het lidmaatschap te bevriezen indien gedurende een periode langer dan een maand geen gebruik gemaakt kan worden van enig faciliteit binnen unPlukked Yoga als gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte die aantoonbaar is middels een schriftelijke verklaring van de huisarts en/of specialist.

– Een lid heeft de mogelijkheid het lidmaatschap te bevriezen indien gedurende een periode langer dan twee maanden geen gebruik gemaakt kan worden van enig faciliteit binnen unPlukked Yoga als gevolg van een aantoonbare stage of vakantie.

– Tijdens de periode van bevriezing vindt er geen lidmaatschapsbetaling plaats. Bij heractivering van het lidmaatschap, wordt de contractperiode verlengd met dezelfde periode als de bevriezing en wordt de betalingsverplichting weer geactiveerd. De aanvraag voor bevriezing dient schriftelijk plaats te vinden.

Tussentijdse beëindiging van het contract/lidmaatschap

– Gedurende een bedenktijd van twee weken na ondertekening van het contract, heeft het lid de mogelijkheid om het contract kosteloos te herroepen. Deze herroeping dient schriftelijk te geschieden.

– Het lid krijgt een ander woonadres welke meer dan 30 kilometer van “unPlukked Yoga” is gelegen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met bewijs van inschrijving waarbij de opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.

– Het lid heeft een aantoonbare blessure of ziekte waardoor het onmogelijk is geworden om van enig faciliteit binnen unPlukked Yoga gebruik te kunnen maken. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met doktersverklaring waarbij de opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt.

– unPlukked Yoga kan een lidmaatschap onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn indien:

ernstige en/of herhaaldelijke schending van de Algemene Voorwaarden en/of reglementen;
een lid zich misdraagt jegens andere Leden, medewerkers van unPlukked Yoga, bijvoorbeeld door het vertonen van incorrect, ruw of agressief gedrag;
een lid opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van de unPlukked Yoga, medewerkers of andere Leden;
– In geval van een opzegging door unPlukked Yoga volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.

– Bij overlijden van het lid, wordt het contract ontbonden en het eventuele restant aan lidmaatschapgeld gerestitueerd.

Gedrag van leden

– Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke unPlukked Yoga biedt.

– Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van unPlukked Yoga, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd.

– Het is niet toegestaan dat leden gebruik maken van de faciliteiten van unPlukked Yoga indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen.

– Overtreding van de regels zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

Openingstijden

– unPlukked Yoga behoudt zich het recht de openingstijden aan te passen op bedrijfseconomische gronden.

– unPlukked Yoga is op de volgende dagen gesloten: 1 januari, carnavals zondag en maandag, 1e paasdag, 2de paasdag, Koninginnedag, 1e pinksterdag, 2de pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e kerstdag, 2de kerstdag en oudejaarsdag vanaf 12.30 uur.

– unPlukked Yoga behoudt zich het recht voor de openingstijden tijdelijk aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of om andere moverende redenen.

– unPlukked Yoga is gedurende 6 weken per kalenderjaar gesloten. Dit is verrekend in de maandelijkse contributie.

Aansprakelijkheid

– Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van unPlukked Yoga.

– unPlukked Yoga en haar medewerkers zijn behoudens in geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder in ieder geval begrepen: vermogensschade, letselschade of overlijden van een lid, ontstaan tijdens het verblijf in de studio, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.

– In het geval een rechter mocht oordelen dat deze aansprakelijkheid wel bestaat dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag aan verzekeringspenningen dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan unPlukked Yoga wordt uitgekeerd.

– Leden wordt aangeraden vooraf een medische keuring te laten doen.

– Zwangere vrouwen en zij die lijden aan hart- en vaatziekte, diabetes of hoge bloeddruk, dienen vooraf met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten gebruik mag worden gemaakt.

– Ieder lid vrijwaart unPlukked Yoga voor iedere aansprakelijkheid jegens derden, waaronder begrepen andere Leden, voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in unPlukked Yoga ten gevolge van handelen of nalaten van het lid.

Overige zaken

– De leden geven unPlukked Yoga toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

– unPlukked Yoga is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden en/of overige reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.

– Eventuele klachten dienen schriftelijk en persoonlijk te worden ingediend bij de unPlukked Yoga.